Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

4142 25f3 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viapralina pralina
rotfl
1586 ee65
vk.com
Reposted fromshakeme shakeme viamiimi miimi

August 11 2017

0697 1712 500
Reposted fromimakeyounervous imakeyounervous viajustmess justmess
5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viajustmess justmess
rotfl
1235 3280
Reposted fromhighlmittel highlmittel viairmelin irmelin
rotfl
2023 afcb 500
Reposted fromdzony dzony vianikotyna nikotyna
rotfl
Umierałem zbyt wiele razy.
Wierząc i czekając.
Czekając w pokoju.
Patrząc na popękany sufit.
Czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos.
Doprowadzony do obłędu.  
— Charles Bukowski
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viapralina pralina
rotfl
- Czego ci najbardziej brakuje?
- Ludzi, od których się oddaliłem.
— Humans of New York: Stories
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapralina pralina
3322 a6da
rotfl
2365 1382
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viahalucine halucine
rotfl
Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
rotfl
Józef Chełmoński, Wschód księżyca | 1888 olej, płótno, 55,5 x 83 cm
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
6335 bb0c 500

steerpike:

Tove Jansson - The Moomins and The Great Flood

August 09 2017

rotfl
rotfl
2559 805e
Reposted fromPhoenixbird Phoenixbird viashampain shampain

The new tool works!

rotfl

August 02 2017

rotfl
1774 bb94
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viahalucine halucine

July 29 2017

rotfl
0105 d9b2 500
rotfl
0297 26d3
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viapralina pralina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl