Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 06 2019

4098 9183 500
rotfl
rotfl
Reposted frommrrru mrrru viapsychedelix psychedelix
rotfl
9795 095b
rotfl
1667 41a8 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapsychedelix psychedelix
rotfl
rotfl
2549 0475 500
Reposted frompsychedelix psychedelix
rotfl
6344 2ab9 500
Reposted fromprzegrany przegrany viapsychedelix psychedelix
rotfl
Reposted frompsychedelix psychedelix
rotfl
Reposted frompsychedelix psychedelix
rotfl
rotfl
2804 9bc8 500
Reposted frome-punc e-punc viapsychedelix psychedelix
rotfl
9926 f29c
Reposted fromepidemic epidemic viapsychedelix psychedelix
rotfl
9991 7090
Reposted frompsychedelix psychedelix
rotfl
Nic na siłę, wszytko młotkiem
— najpiękniejsza rzecz jaką przeczytałam od początku roku
rotfl
1002 2f33 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viairmelin irmelin
rotfl
Są w życiu sytuacje, gdy zmuszeni jesteśmy ukryć prawdę przed ludźmi zbyt słabymi, by tę prawdę unieść na swoich wątłych ramionach.
— Ewa Pruchnik – Emi
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
rotfl
1301 df8f 500
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
rotfl

September 07 2019

rotfl
2594 e4c2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl