Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2017

rotfl
6269 66e6 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll
8266 02ab
Reposted fromerial erial viadoubleespresso doubleespresso

April 15 2017

rotfl
4792 0534
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viabrzoskvinia brzoskvinia
rotfl
2899 9951
Reposted fromGIFer GIFer viakookinkid kookinkid

April 03 2017

9260 d2c4 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viakomplikacja komplikacja
rotfl
8469 4773
5625 9591 500

March 30 2017

rotfl
7366 4b24
play safe!
Reposted fromdrugs drugs

March 26 2017

rotfl
2071 2f89 500
0314 4a34
Reposted fromnoirceur noirceur viairmelin irmelin

March 22 2017

5116 dad0
Reposted frombuddhablink buddhablink viairmelin irmelin
rotfl
8748 67a3
5904 b7e0 500
Reposted fromerial erial viaAng3ll Ang3ll

March 20 2017

rotfl
6065 2436
Reposted fromlaters laters viamiimi miimi
8562 3fd2
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaShittyKitty ShittyKitty

March 18 2017

5300 64f7 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viakartonparty kartonparty
rotfl
Jeśli ktoś lub coś ma Cię zaskoczyć, i tak to zrobi, nieważne, jak nerwowo będziesz się rozglądał, jak cicho będziesz szedł, na ile zamków będziesz zamykał drzwi.
— Ślepnąc od świateł - Jakub Żulczyk
rotfl
5590 2328 500
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

March 13 2017

rotfl
Reposted frombluuu bluuu viaselsey selsey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl